دکتر محمد جعفر بهره دار

                                                                                                                                                                                                     8-attitude and Awarnace about ADHD .patient education and counseling,vol 63,lssues 1-2.october 2006
9-An educative support group for female family caregivers: impact on caregivers psychological distress and patients neuropsychiatry symptoms ,journal of geriatric psychiatry 2008.

دکتر محمد جعفر بهره دار

دکترای روانشناس بالینی
شغل:دکترای تخصصی روان شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران،انستیتو روان پزشکی تهران
مدارک تحصیلی:
لیسانس:روان شناسی بالینی دانشگاه شیراز1369
فوق لیسانس :روان شناسی بالینی،دانشگاه علوم پزشکی ایران،انستیتو روان پزشکی تهران فارغ اتحصیل 1377
دکترای:دکترای تخصصی روان شناسی بالینی،دانشگاه علوم پزشکی ایران،دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان،انستیتو روان پزشکی تهران،1392
در حال حاضر عضو هیات علمی و مدیر گروه روان شناسی موسسه غیرانتفاعی آپادانا
سوابق خدمات بالینی:
-انجام روان درمانیهای فردی در مرکز روزانه بیمارستان حافظ
-انجام گروه درمانی در مرکز روزانه بیمارستان حافظ
-انجام آزمونهای روان شناختی،هوشی وشخصیت
-ارایه راهنمایی و تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه های دستیاران روان پزشکی
-همکار در مرکز تحقیقات روان پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز
-همکاری با پزشکی قانونی استان فارس جهت اجرای آزمونهای هوشی و شخصیتی در خصوص موارد ارجاعی به مدت 6 سال
سوابق آموزشی:
1-مدرس دروس روانشناسی عمومی و بیماریهای روانی به دانشجویان پزشکی و پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون به مدت 2نیم سال.
2-مدرس دروس تخصصی روانشناسی بالینی (درس کاربرد مصاحبه و روشهای رواندرمانی)دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان به مدت 12ترم
3-همکاری در ارایه درس آزمونهای شناختی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت به مدت یک ترم
4-همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی فیروآباد به مدت 4ترم
5-همکاری با دانشگاه علوم تحقیقات فارس جهت تدریس درس آزمونهای عینی و فرافکن به مدت 3 نیمسال
6-همکاری با دانشگاه آزاد واحد بین الملل کیش
7-تدریس دروس درمان شناختی رفتاری ،آزمونهای عینی و فرافکن و کارورزی به دانشجویان کارشناسی ارشد علوم پزشکی شیراز
8-تدریس درس درمان شناختی رفتاری به رزیدنت های روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
9-تدریس دروس استرس و سازگاری با بیماریهای مزمن به دانشجویان مقطع دکترای روان شناسی سلامت در کیش
10-تدریس درس آسیب شناسی روانی به دانشجویان دکترای روان شناسی عمومی ارسنجان
11-تدریس درس ارزیابی روان شناختی به دانشجویان دکترای روان شناسی بالینی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز
فعالیتهای پژوهشی:
1-بررسی استرس و شیوه های مقابله با آن در خانواده های کودکان تالاسمی ماژور و گروه کنترل (همکار طرح)سال 1376 ارایه شده در کنگره بین المللی روان پزشکی کشور اسپانیا سال 1385
2-بررسی میزان استرس شغلی و ارتباط آن با سلامت روان در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، سال 1376 چاپ شده در فصل نامه اندیشه و رفتار،شماره 22 و 23 سال 1379
3-بررسی برخی علل افت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز (همکار طرح) سال 1381
4-کار آزمایی کاهش اضطراب امتحان ورودی از نوجوانان پیش دانشگاهی فسا ،چاپ شده در فصل نامه اندیشه و رفتاری ،سال پانزدهم ،شماره 1،بهار 1388
5-بررسی و مقایسه ابهام پذیری در دانشجویان پزشکی شیراز (مجری دوم)سال 1384
6-ارزیابی و مقایسه ابهام پذیری در دانشجویان ورودی 1384 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1384(همکار طرح)
7-ارزیابی و مقایسه دیدگاه دانشجویان پزشکی نسبت به بیماران روان پزشکی شیراز 1384 (مجری دوم) چاپ شده در فصل نامه کومش ،دوره 8 شماره 2،زمستان1384

There is no testimonials posts. Please instert your posts in testimonials post type or select different post type.