درمان دارای سه مرحله است. مرحله اول از بین بردن علایم بیماری، مرحله دوم تثبیت وضعیت بدست آمده و مرحله سوم پیشگیری از عود. طول زمان مرحله اول حسب نوع مشکل و شرایط مراجع عموماً یک تا سه ماه است. حداقل شش ماه زمان تثبیت و حسب نوع مورد حدود یک سال هم زمان برای پیشگیری از عود در درمان لازم خواهد بود. برای مثال یک افسردگی ممکن است طی دو ماه به درمان پاسخ دهد. اثرات درمانی در شش ماه بعد تثبیت شود و یک سال هم برای پیشگیری از عود دارو ادامه یابد. در مجموع این مراجع ۲۰ ماه درمان نیاز دارد. طول دوره پیشگیری از عود حسب نوع بیماری و سوابق عود متفاوت خواهد بود و معمولاً بین یک تا چند سال می باشد. در مواردی که بیماری بیش از سه نوبت عود داشته باشد معمولاً مقداری دارو به صورت همیشگی تجویز می شود.