جناب آقای داود شجاعی

کارشناس ارشد روانشناسی
سوابق شغلی:
-مدرس دانشگاه پیام نور و آزاد
-روانشناس و مدیر مراکز سلامت روان نوجوانان و جوانان شیراز تحت نظر سازمان یونیسف  دانشگاه علوم پزشکی
-روانشناس مراکز تحت نظر دادگستری جهت مشاوره پیش از طلاق
-مدرس کارگاه های آموزشی تخصصی و عمومی در ارگان های دولتی و سازمانهای خصوصی
-روانشناس تیم های ورزشی و بازیکن اسبق تیم ملی راگبی کشور
-گذراندن بیش از یکصد ساعت کارگاه آموزشی زیر نظر اساتید مجرب کشور